The Living Buddha and the Tubmaker

Ông Phật sống và người thợ đóng thùng

English: Nyogen Senzaki

Việt ngữ: Thiện Tri Thức Ba La Mật

Compile: Lotus group

86. Ông Phật sống và người thợ đóng thùng – The Living Buddha and the Tubmaker – Song ngữ

 

86. Phật sống 1

 

Ông Phật sống và người thợ đóng thùng – The Living Buddha and the Tubmaker

 

86. Phật sống 2

 

Zen masters give personal guidance in a secluded room. No one enters while teacher and pupil are together.

Các vị thiền sư đưa ra những chỉ dẫn dành cho từng thiền sinh trong một căn phòng riêng biệt. Không ai được vào đó khi vị thiền sư đang trao đổi với thiền sinh.

 

Mokurai, the Zen master of Kennin temple in Kyoto, used to enjoy talking with merchants and newspapermen as well as with his pupils. A certain tubmaker was almost illiterate. He would ask foolish questions of Mokurai, have tea, then go away.

Vị thiền sư chùa Kennin ở Kyoto là Mokurai thường thích nói chuyện với các thương nhân, những người làm báo cũng như các học trò của ngài. Có một người thợ đóng thùng gỗ hầu như không biết chữ, thường đến hỏi ngài những câu ngớ ngẩn, uống trà xong rồi bỏ đi.

 

One day while the tubmaker was there Mokurai wished to give personal guidance to a disciple, so he asks the tubmaker to wait in another room.

Một hôm, trong khi người thợ đóng thùng gỗ đang có mặt ở đó, ngài Mokurai muốn chỉ dẫn riêng cho một đệ tử nên bảo ông ta sang đợi ngài trong một phòng khác.

 

“I understand you are a living Buddha,” the man protested. “Even the stone Buddhas in the temple never refuse the numerous persons who come together before them. Why then should I be excluded?”

Người này phản đối: “Tôi biết ngài là một vị Phật sống, nhưng ngay cả những tượng Phật đá trong chùa cũng không bao giờ từ chối việc có đông người đến lễ lạy. Vậy có lẽ nào tôi lại bị từ chối?”

 

Mokurai had to go outside to see his disciple.

Thiền sư Mokurai đành phải đi ra bên ngoài phòng để trao đổi với người đệ tử của ngài.

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. http://phatam.org/book/index/85–den-luc-phai-chet-time-to-die/3181/2875/2878/11338
  2. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tekisui_Zenji.jpg
  3. https://www.pinterest.com/diverseot/wake-up/
  4. http://www.buddhagroove.com/zen-story-friendship
  5. http://www.slideshare.net/bright9977/10-life-lessons-from-little-monk-ikkyu-san-7256434
  6. http://www.dailymail.co.uk/news/article-3155993/Touching-moment-herd-horses-adopt-penguin-bird-separated-group-began-play-them.html
  7. http://www.rootsguitar.com/project-notes
  8. https://becomingreason.com/86-living-buddha-tubmaker-zen

Leave a Reply

Your email address will not be published.